Stavební servis

Rozsah nabízené činnosti při výkonu stavebního dozoru:

 • Technický dozor stavby, technický dozor investora (TDI)
 • Kompletní inženýring v investiční výstavbě, stavební zákon č. 183/2006 Sb.
 • Konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě
 • Příprava a vypracování technických návrhů
 • Správa a údržba nemovitostí

Činnost TDI před zahájením stavby

 • odborné posouzení projektové dokumentace
 • vypracování žádosti o stavební povolení vč. všech podkladů
 • účast na jednáních při vydání stavebního povolení
 • technická pomoc při zadávání stavby
 • pomoc při výběru dodavatele stavby
 • kontrola návrhu smlouvy o dílo od zhotovitele stavby
 • kontrola položkového rozpočtu

Činnost TDI v průběhu realizace stavby

 • seznámení se všemi podklady pro realizaci stavby
 • předání staveniště dodavateli, vč. protokolu
 • koordinace požadavků autorského dozoru, investora, zhotovitele
 • vedení kontrolních dnů na stavbě, protokolární zápisy
 • provádění pravidelných kontrol stavby, přebírání konstrukčních částí, které budou zakryty nebo znepřístupněny
 • provádění pravidelných zápisů ve stavebním deníku
 • cenová a věcná kontrola provedených prací vyplývajících ze smlouvy o dílo a platným rozpočtem
 • kontrola dodržení termínů,časový postup stavby
 • přítomnost u předepsaných zkoušek
 • spolupráce s veřejnoprávními orgány

Činnost TDI po dokončení stavby

 • účast na předání a převzetí stavby od dodavatele k investorovi
 • soupis vad a nedodělků, kontrola jejich odstranění
 • žádost o kolaudaci stavby, uvedení do provozu
 • účast při kolaudaci stavby, dohled na dodržování podmínek kolaudace
 • kontrola konečné faktury od zhotovitele, cenová a věcná
 • dohled na vyklizení staveniště dodavatelem
 • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou
 • zajištění reklamace v záruční lhůtě